Në shkollën Koto Hoxhi në Gjirokastër

Po vazhdojmë me trainimin e nxënësve por ka akoma shumë për të bërë. Klasat mjedisore që krijuam do ti shërbejnë jo vetëm sensibilizimit të shkollës së tyre por të gjithë komuitetit.
 
SHKOLLAT E NDËRGJEGJËS SË MJEDISIT
 
Ndërgjegjësimi mjedisor ka të bëjë me njohjen e mjedisit. Mjedisi i referohet të gjithë florës dhe faunës, duke përfshirë të gjitha zonat detare dhe ato të kafshëve të egra. Kjo është veçanërisht e rëndësishme, duke pasur parasysh sfidat në rritje mjedisore me të cilat po përballemi, duke përfshirë:
• ndryshimet klimatike dhe ngrohja globale
• mbrojtja e burimeve dhe mungesa e ujit
• shpyllëzimi dhe përmbytjet
• ndotja
 
KËSHILLA PRAKTIKE PËR SHKOLLAT
 
Për të rritur ndërgjegjësimin rreth çështjeve mjedisore, është jetësore të fillohet të  bisedohet rreth tyre herët. Ndërgjegjësimi mjedisor duhet të jetë pjesë e kurrikulave shkollore dhe të gjitha shkollat ​​mund të mësojnë diçka nga klasa mjedisore të krijuara përmes projektit pilot të BE-së.
Këtu janë disa këshilla praktike për të bërë të njëjtën gjë në shkollat ​​e tjera:
• Mësojini fëmijët rreth tre “R”-ve: Reduktim-Riperdorim-Riciklim, pra zvogëloni mbeturinat, ri-shfrytëzoni burimet dhe ricikloni materialet
• Organizoni ditët e mbjelljes së pemëve në shkollë dhe tregoni fëmijëve se pse pemët janë të rëndësishme për mjedisin
• Inkurajoni fëmijët të fikin të gjitha pajisjet dhe dritat kur nuk janë në përdorim
• Sigurohuni që çezmat të jenë të mbyllura mirë pasi t'i keni përdorur ato dhe ta përdorin ujë me masë
 
TË UDHËHIQEMI NGA SHEMBULLI
 
Ne kemi më shumë gjasa të kujtojmë gjërat e bëra nga ato të thënat. Mësimi i fëmijëve rreth asaj se çfarë do të thotë të jesh ekologjikisht i vetëdijshëm, do të ketë më shumë ndikim të qëndrueshëm mbi ta kur të tregohet me shembuj.
• Pra, mësues, kur shihni një mbeturine për tokë, merrni atë, madje edhe nëse nuk është tuajat, sepse nuk i dihet kurrë se cilët palë sy të vegjël mund t'ju shikojë
• Merrni një sistem riciklimi në klasën tuaj dhe tregoni fëmijëve se si ta përdorin atë
 
Shkollat ​​duhet t'i inkurajojnë fëmijët të ndajnë njohuritë e tyre mjedisore me miqtë dhe familjen e tyre. Një ide e mirë do të ishte të inkurajonmn fëmijët të praktikonin në shtëpi. Është pak e dobishme nëse fëmijët përdorin ujë me masë në shkollë, por lënë çezmat hapur në shtëpi. Këto hapa do të ndihmojnë në krijimin e fëmijëve që kanë më shumë njohuri për çështjet mjedisore.
Pra, le të mësojmë! Le t'i japim këto dije dhe informata të dobishme për vetëdijen mjedisore, që të kemi një botë më të pastër dhe më të shëndetshme