Gjirokastra riciklon

Projekti "Asistencë Teknike për Sistemin e Integruar të Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurta për dy Bashkitë e Përzgjedhura të Shqipërisë - Europe Aid/138181/DH/SER/AL", i financuar nga Bashkimi Evropian dhe që zbatohet nga konsulenti Eptisa, ka hyrë në periudhën e tij të katërt ku një fokus i veçantë do t’i kushtohet aktiviteteve promovuese per riciklimin dhe kompostimin në shërbim të komunitetit. Në kujdesin e Gjirokastra e Turizmit dhe Mjedisit, dhe ne bashkëpunim të ngushtë me Drejtorinë Arsimore Rajonale Gjirokaster dhe Bashkinë Gjirokaster kemi planifikuar zhvillimin një programi sensibilizimi dhe edukimi te quajtur “GJIROKASTRA RICIKLON” që do të zbatohet në shkollat “Naim Frasheri, Koto Hoxhi, Dervician” për edukimin dhe sensibilizimin e nxënësve dhe banoreve mbi çështjet e mbetjeve dhe kujdesit ndaj mjedisit.

Ne date 12.04.2019 ne shkollen “Koto Hoxhi” organizohet aktiviteti per çeljen e kesaj nisme te re nga e cila përfitojnë drejtpërdrejtë qytetarët e Gjirokastres